Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN – DAKDEKKERSBEDRIJF Van den Berg Dakwerken (VOF)(KVK NR. 81669704) 2017

Artikel 1 – Definities 1. Opdrachtnemer: Dakdekkersbedrijf Van den Berg Dakwerken (VOF).

 1. Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit beroep of bedrijf, die met Van den Berg Dakwerken een overeenkomst sluit.
 2. Ondernemer opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Van den Berg Dakwerken een overeenkomst sluit.

 

Artikel 2 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van Van den Berg Dakwerken zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders wordt aangegeven. Van den Berg Dakwerken is derhalve slechts aan de offerte gebonden indien aanvaarding door de opdrachtgever binnen één maand geschiedt.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer bij Van den Berg Dakwerken of zij leveranciers voorradig is.
 3. De overeenkomst tussen Van den Berg Dakwerken en de opdrachtgever komt pas tot stand na ondertekening van de offerte door beide partijen.
 4. Van de offerte kan niet worden afgeweken, tenzij partijen de afwijkingen schriftelijk overeenkomen. Een afwijkende aanvaarding door een opdrachtgever leidt niet tot gebondenheid van Van den Berg Dakwerken aan deze afwijking, tenzij Van den Berg Dakwerken hiermee schriftelijk akkoord gaat.
 5. Offertes kunnen slechts in hun geheel worden aanvaard. Indien opdrachtgever een meer beperkte of meer uitgebreide opdracht wenst te verstrekken, dient hiertoe een nieuwe offerte te worden aangevraagd. Van den Berg Dakwerken wordt niet gebonden door gedeeltelijke aanvaarding van een offerte. Van den Berg Dakwerken is derhalve nooit verplicht tot het sluiten van een (gedeeltelijke) overeenkomst naar aanleiding van een samengestelde offerte.
 6. Op iedere overeenkomst die Van den Berg Dakwerken sluit in de hoedanigheid van [verkoper of] opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 7. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 8. In geval van een overeenkomst met een ondernemer opdrachtgever zijn slechts de algemene voorwaarden van Van den Berg Dakwerken van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de ondernemer opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uit[1]gesloten.

 

Artikel 3 – Verplichtingen en/of informatie van de opdrachtgever

1.De opdrachtgever is verplicht alle door Van den Berg Dakwerken gevraagde zaken en/of informatie tijdig, volledig en naar waarheid te verstrekken. Hieronder word in ieder geval verstaan informatie over de constructie van daken en met wat voor soort isolatie of materiaal het dak aan de binnenzijde is afgewerkt.

 1. Indien de voor de opdracht uit te voeren noodzakelijke zaken en/of gegevens niet tijdig door de opdrachtgever worden verstrekt, heeft Van den Berg het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de schade die Van den Berg dientengevolge lijdt in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient Van den Berg Dakwerken te allen tijde in staat te stellen de opdracht uit te voeren. Indien daarvoor toegang tot voertuigen en locaties benodigd is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze locaties en/of voertuigen gedurende de overeengekomen werkzaamheden vrij toegankelijk zijn voor Van den Berg Dakwerken.
 2. De opdrachtgever dient er bij een opdracht op locatie zorg voor te dragen dat Van den Berg Dakwerken kan beschikken over toilet voorziening, water en elektra indien deze benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 5. De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

 

 1. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven ondergronden, constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

 

Artikel 5 - Oplevering werkzaamheden

 1. Van den Berg Dakwerken stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van oplevering en inspectie.
 2. Het door Van den Berg Dakwerken verrichte werk wordt als opgeleverd beschouwd indien: - Het werk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd; - De opdrachtgever Van den Berg Dakwerken niet binnen 10 dagen na kennisgeving van oplevering voorziet van een goedkeuring (stilzwijgende aanvaarding); - Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.

 

Artikel 6 – Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Van den Berg Dakwerken, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Van den Berg Dakwerken worden gemeld, vóórdat Van den Berg Dakwerken een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Van den Berg Dakwerken en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Van den Berg Dakwerken deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Van den Berg Dakwerken een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Van den Berg Dakwerken gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Van den Berg Dakwerken is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien Van den Berg Dakwerken de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Van den Berg Dakwerken te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Van den Berg Dakwerken gesloten overeenkomst.
 3. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Van den Berg Dakwerken opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Van den Berg Dakwerken is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
 4. 4.Indien Van den Berg Dakwerken voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. Van den Berg Dakwerken zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Van den Berg Dakwerken heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan te voldoen.

[Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud]

 1. Na oplevering van het werk blijft eigenaar van de geleverde zaken tot het moment waarop de opdrachtgever/koper de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst volledig nakomt.
 2. Indien de opdrachtgever/koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Van den Berg Dakwerken gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever op te halen. De opdrachtgever is verplicht Van den Berg Dakwerken toegang te verschaffen na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 – Prijs

 1. Tenzij de opdrachtgever een consument is, zijn alle in offertes genoemde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien na het sluiten van een overeenkomst waarbij een richtprijs is bepaald prijsverhogende factoren aan het licht komen welke niet aan Van den Berg Dakwerken kunnen worden toegerekend en welke voor Van den Berg Dakwerken onvoorzienbaar waren, heeft Van den Berg Dakwerken het recht om deze verhogingen door te rekenen aan de opdrachtgever.
 4. Indien de hiervoor bedoelde prijsverhogingen de richtprijs met 10% overstijgen, zullen zij niet eerder worden doorberekend dan nadat Van den Berg Dakwerken de opdrachtgever hiervan schriftelijk tegelijk op de hoogte heeft gesteld en Van den Berg Dakwerken aan de opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd heeft gegund om de overeenkomst naar aanleiding van de kostenverhoging op redelijke wijze te vereenvoudigen of te beperken. Indien Van den Berg Dakwerken binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de kennisgeving van prijsverhoging niets van opdrachtgever heeft vernomen, wordt de kostenverhoging als geaccepteerd beschouwd en aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien bij consument opdrachtgevers binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een kostenverhoging wordt doorgevoerd, komt aan de opdrachtgever het recht toe om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Gezien alle mondiale ontwikkelingen die hun weerslag hebben op grondstoffen en energieprijzen. Waarbij wij tot vlak voor levering geconfronteerd worden met energie- en/of belasting toeslagen eerder geoffreerde of bevestigde prijzen. Behouden wij ons het recht deze verhoging 1 op 1 door te belasten.

Artikel 9 – Betaling

       1.Betaling is verplicht binnen [acht (8)] dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de door Van den Berg Dakwerken op de              factuur aangegeven wijze. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen                                  betalingstermijn  wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar..
       2. Elke bevoegdheid van de ondernemer opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
       3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente                       verschuldigd indien sprake is van een consument opdrachtgever en 1% rente per maand gedurende de maanden dat de ondernemer opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke                            handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
        4. Indien de ondernemer opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, niet tijdige en/of niet volledige nakoming daaronder begrepen, is de ondernemer opdrachtgever de                    buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform rapport ‘Voorwerk II’, onverminderd overige aan Van den Berg Dakwerken toekomende rechten, zoals, maar niet uitsluitend, het recht op                          nakoming en  het recht op schadevergoeding.
        5. Indien consument opdrachtgevers in gebreke blijven met tijdige en/of volledige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor                                    buitengerechtelijke incassokosten 2012’. 7. Indien een consument opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en/of volledige betaling zal middels een herinneringssommatie nog éénmaal een                      aanvullende betalingstermijn van 8 dagen worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
         6. Voor grote projecten langer dan 1 werkdagen in drie termijnen; materiaalkosten en voorbereidingskosten 3 dagen voor start van de werkzaamheden 40%, tweede termijn 55% laatste termijn                   5% te voldoen na oplevering. Voor kleine projecten vanaf 1 werkdagen, 3 dagen voor start werkzaamheden 60%, laatste termijn 40% voldoen na oplevering.

Artikel 10– Levertijden en overmacht

 1. De door Van den Berg Dakwerken opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve nooit een fatale termijn.
 2. Van den Berg Dakwerken heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Van den Berg Dakwerken liggen.
 3. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend ge[1]bracht: leveranciers en/of onderaannemers van Van den Berg Dakwerken die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 4. Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien Van den Berg Dakwerken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Van den Berg Dakwerken bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te voeren en te factureren.

[Artikel 11 – Niet afgenomen zaken]

 1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Van den Berg Dakwerken mag te allen tijde gebruik maken van de bevoegdheid uit artikel 6:90 BW.

Artikel 12 – Garantie en klachten

        1.Op de door Van den Berg Dakwerken verrichte werkzaamheden en geleverde zaken wordt een garantie verstrekt van 12 jaar op dak vernieuwing, 12 jaar op het geheel vernieuwen van een bitumen-                shinglesdak, keramische dakpannen, natuurstenen leien en kunststof leien. 3 maanden op herstelwerkzaamheden. 12 jaar op nieuwe zinken materialen. Op kitwerkzaamheden geld een garantietermijn              van 1 maand. tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders word aangegeven en met uitzondering van reparatie werkzaamheden. Schriftelijk kan een verlenging of verkorting van de garantietermijn worden                bedongen. Op alle afgegeven garanties zijn van toepassing de door de Van den Berg Dakwerken opgestelde garantie voorwaarden.

 1. De hiervoor genoemde garantietermijn geldt niet indien de materialen voor het verrichten van de werkzaamheden zijn aangeleverd door de opdrachtgever.
 2. Klachten over de door Van den Berg Dakwerken verrichte werkzaamheden of geleverde zaken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, of anders de gestelde garantie periode, nadat het gebrek kenbaar is geworden of redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn, schriftelijk aan Van den Berg Dakwerken te worden gemeld. Deze termijn wordt voor consument opdrachtgevers verlengd tot twee maanden, of anders de gestelde garantie periode.
 3. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van den Berg Dakwerken hierop adequaat kan reageren.
 4. Klachten leiden in geen geval tot opschorting van de betalingsverplichting van de ondernemer koper/opdrachtgever.
 5. Klachten die niet tijdig aan Van den Berg Dakwerken kenbaar worden gemaakt, worden niet door Van den Berg Dakwerken in behandeling genomen.
 6. De opdrachtgever/koper dient Van den Berg Dakwerken voldoende in staat te stellen om de klacht te onderzoeken.
 7. Indien Van den Berg Dakwerken een klacht gegrond acht, zal hij deze klacht verhelpen op de wijze die hem het meest juist voorkomt. Dit kan zijn door middel van het opnieuw uitvoeren van de overeenkomst, herstel of vervanging van het geleverde product, dan wel de reparatie of installatie. 9. De ondernemer opdrachtgever die van mening is of blijft dat Van den Berg Dakwerken zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, is gehouden voormelde vordering binnen 12 maanden na eerste schriftelijke kennisgeving daarvan of binnen 12 maanden nadat deze kennisgeving diende te worden gedaan, in rechte door middel van dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Van den Berg Dakwerken is jegens de ondernemer opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van den Berg Dakwerken. 2. Van den Berg Dakwerken is slechts aansprakelijk voor door de ondernemer opdrachtgever / koper geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Van den Berg Dakwerken.
 2. Van den Berg Dakwerken is jegens de ondernemer opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. Van den Berg Dakwerken is jegens de ondernemer opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk voor directe schade en nooit aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, welke door de ondernemer opdrachtgever of derden wordt geleden.
 4. Indien en voor zover vast komt te staan dat Van den Berg Dakwerken aansprakelijk is jegens de ondernemer opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van Van den Berg Dakwerken beperkt tot het factuurbedrag of het nog te factureren bedrag (exclusief BTW) op basis van onderhavige overeenkomst.
 5. Van den Berg Dakwerken is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het niet toegankelijk zijn van een voertuig en/of locatie waaraan of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht, of schade die ontstaat als gevolg van het niet beschikbaar zijn van gas, water en elektra op de desbetreffende locatie. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Van den Berg Dakwerken en/of derden lijden als gevolg van het hierdoor niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
 6. Van den Berg Dakwerken is niet aansprakelijk voor schade wegens overschrijding van de levertermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of van door de opdrachtgever geleverde materialen waarvan Van den Berg Dakwerken niet hoefde te vermoeden dat zij ongeschikt zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 7. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
 8. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit het te kort komen in het aantal afvoeren en noodoverlopen, evenals de afmetingen en de hoogte van inwerken hiervan. Dit is te bepalen door de opdrachtgever.
 9. Van den Berg dakwerken is niet aansprakelijk voor het aansluiten van schoorstenen en rookgaskanalen en cv pijp installaties. Indien deze vervangen worden deze alleen opgehoogd en altijd in de oude situatie terug geplaatst. Van den Berg Dakwerken adviseert hierin altijd een specialist in schakelen om te bepalen of het goed is aangesloten.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Van den Berg Dakwerken het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Van den Berg Dakwerken nakomt.
 2. Indien bij Van den Berg Dakwerken de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen, is Van den Berg Dakwerken gerechtigd de op hem rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval geeft Van den Berg Dakwerken de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veertien 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Van den Berg Dakwerken aan voldoet, heeft Van den Berg Dakwerken het recht om de overeenkomst te ontbinden. Het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt onverminderd eventuele andere rechten en aanspraken van Van den Berg Dakwerken.
 3. Van den Berg Dakwerken heeft voorts het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien: - Aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept. - Indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen; - De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Neder[1]land worden verplaatst.
 4. Indien beide partijen met wederzijds goedvinden de overeenkomst willen ontbinden heeft Van den Berg Dakwerken het recht de reeds door hem gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 5. Indien (één of meerdere) van de in het vorige lid omschreven situaties zich voordoet, worden alle vorderingen van Van den Berg Dakwerken op opdrachtgever direct opeisbaarArtikel 15 – Toepasselijk recht 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Van den Berg Dakwerken en opdrachtgever [en/of koper] is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
  2.Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen Van den Berg Dakwerken en de opdrachtgever [en/of koper] waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van den Berg Dakwerken zaakdoende is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Van den Berg Dakwerken heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
  3.Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

Van Den Berg Dakwerken V.O.F.
  Nootdorp
 
E-mail: info@vandenbergdakwerken.nl I Telefoon: 015-3646941 / 06-57469392